VRC Code Challenge Maastricht dinsdag 27 juni 2017
0
Nieuws

VRC Code Challenge dinsdagavond 27 juni 2017 bij Maastricht University

3 PE punten, deelname is kosteloos

De VRC* en de EMFC-opleiding van Maastricht University nodigen u uit voor 6e editie van de interactieve ‘VRC Code Challenge' op dinsdagavond 27 juni 2017 van 18.00-21.30 uur. U komt toch ook?

Dé gelegenheid om met uw collega RC's te discussiëren over professioneel ethische kwesties onder begeleiding van Prof. Dr. H.F.D. (Harold) Hassink RA, hoogleraar Bedrijfseconomie en directeur van de opleiding tot registercontroller van de School of Business & Economics van Maastricht University. De VRC Code Challenge wordt wegens succes herhaald.

Wanneer handelt u "goed" als RC?
Wanneer doet u te weinig en wanneer teveel?
Hoe ruim neemt u uw verantwoordelijkheid?

Klik hier

Commissie Netwerkontwikkeling zoekt Leden-RC
0
Nieuws


De VRC Commissie Netwerkontwikkeling zoekt vrijwilligers: leden-RC
De Vereniging van Registercontrollers (VRC) zoekt RC’s voor haar Commissie Netwerkontwikkeling. De Cie. Netwerkontwikkeling adviseert het Bestuur inzake beleids- en uitvoeringsvraagstukken in het kader van de ontwikkeling van de VRC als netwerk voor Registercontrollers. 

De VRC Cie. Netwerkontwikkeling
Het doel van de commissie is het zorgdragen voor het behoud van de kwaliteit van het RC-dienstmerk door middel van het versterken van de VRC als netwerk voor Registercontrollers, het ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk en het jaarlijks organiseren van een paar themagerichte bijeenkomsten (de Cie. Events organiseert de meeste, reguliere en terugkerende VRC-events).

De Cie. Netwerkontwikkeling bestaat uit ongeveer 6 leden. Zij vormen een team waarin verschillende disciplines en competenties zijn vertegenwoordigd. Een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren is geboden. De commissieleden ondersteunen het bestuur beleidsmatig op het gebied van netwerkontwikkeling en de ontwikkeling en uitvoering van het relatiebeleid door onder meer onderzoek te (laten) verrichten, ontwikkelingen op het specifieke aandachtsgebied te volgen en te evalueren, en deze in (beleids-) voorstellen, ontwerpen en notities te vertalen.

Voor het bouwen en onderhouden van de netwerken van de VRC brengen de commissieleden bijvoorbeeld stakeholders in kaart; analyseren ze het ledenbestand, bouwen en intensiveren ze een relatienetwerk voor financiële professionals, initiëren en bevorderen ze de samenwerking met organisaties/partijen op het specifieke aandachtsgebied; bewaken en beheren ze contacten met partijen/belanghebbenden en creëren ze draagvlak voor beleid. De commissieleden organiseren dit in thema gerichte werkgroepen:
- Publicaties en bijbehorend onderzoek op het specifieke aandachtsgebied.
- Netwerkactiviteiten, zoals themagerichte bijeenkomsten die niet onder de Cie. Events vallen.
- VRC jaarcongres: inhoudelijke ondersteuning van de Cie. Events.

Over de versterking van de VRC als netwerk voor Registercontrollers hebben de commissieleden contact met het Bestuur en, waar relevant, met de Cie. Events. Over de versterking van de samenwerking ter bevordering van een verantwoorde beroepsuitoefening, hebben de commissieleden tevens contact met derden (leden, opleidingsinstituten, stakeholders).

Profiel kandidaten en sollicitatie
Geïnteresseerden in de functie van lid-RC van de Cie. Netwerkontwikkeling kunnen het ‘Profiel commissieleden Cie. Netwerkontwikkeling’ downloaden via vrc.nl. Zij worden vriendelijk verzocht uiterlijk 30 september 2017 een korte motivatie met cv per e-mail bericht te sturen naar Willem Geursen, beleidsmedewerker netwerkontwikkeling VRC (vrc@vrc.nl), onder vermelding van vrijwilligersvacature lid-RC van de Cie. Netwerkontwikkeling. Mocht u iemand kennen die naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor deze functie zou zijn, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag. Indien u meer informatie wenst over een van deze vacature kunt u contact opnemen met Willem Geursen via 020-3010473\312.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

2017-Vacature-volledig-Leden-RC-van-de-VRC-Cie-Netwerkontwikkeling.pdf

2017-Profiel-leden-RC-Cie-Netwerkontwikkeling.pdf

VRC Regioborrel circuit van Zandvoort
0
Nieuws


Met de toewijding van Max Verstappen

Bijna anderhalf jaar geleden kreeg Max Verstappen een stoel in het hoofdteam van Red Bull. De hele wereld was verbaasd dat de jonge Max de stoel kreeg en viel over het Red Bull management. Na de overwinning in Spanje waren vriend en vijand het er over eens: de overplaatsing door Red Bull was geniaal. Wat we na die tijd hebben gezien is Maximale toewijding. Een coureur die er vol voor gaat en die gedreven is tot Maximale inspanning.

Deze indruk had ik ook na de presentatie "Finance met vleugels" van Ewout van der Heijden RC, Finance Director Red Bull Nederland B.V., donderdag 15 juni 2017 in de VIP box van Red Bull op het circuit van Zandvoort. Een goed verhaal, gepresenteerd door een gedreven persoon van wie het commitment af spatte. Nu snap ik waarom Max past bij Red Bull en waarom het team de keuzes maakte zoals ze anderhalf jaar geleden heeft gedaan. Kortom, de missie “Red Bull gives wings to people and ideas” klopt ook intern.

In het verhaal van Ewout valt op dat Red Bull de regie voert over de hele keten. Niet afhankelijk zijn van distributeurs of retailers. Zelf de hele keten regisseren met een ploeg van jonge enthousiaste mensen. Werknemers die veel verantwoordelijkheden krijgen maar van wie ook toewijding en inzet wordt verlangd. Kortom, een goed verhaal van een goed bedrijf waar het leuk is om te werken. De toewijding is een deel van het succes.

Finance doet mee

Voor Finance valt op dat ze “mee doen”. Finance als geweten van de organisatie. Ze zijn er bij als beslissingen worden genomen en helpen de business om de regie te kunnen voeren. Of het nu gaat over het vaststellen en monitoren van de doelen of om het registreren van hoe de directe bonussen gecontroleerd en de uitgaven aan retailers geregistreerd worden, Finance doet mee en heeft een absoluut sturende rol.

Finance bij Red Bull klinkt als een geoliede machine die systemen gebruikt die alles omvatten. Een goed systeem met één waarheid op één plaats. De afspraken met klanten, de voorzieningen en de realisaties in een geïntegreerd systeem. Geen woud van Excels maar gewoon up-to-date informatie die beschikbaar is voor iedereen het nodig heeft. Door gebruik van BI kan er geaggregeerd en in detail geanalyseerd worden. Alles op basis van dezelfde eenduidige waarheid.

Met een kleine toegewijde club bewaakt Ewout de lange termijn rentabiliteit. Les van dit alles is dat het een kwestie van bouwen is. Ieder jaar moet het beter en ieder jaar wordt gestreefd naar een hogere efficiency. Voor het komend jaar staat de effectiviteitsmeting van Marketing op het programma. Voor de mensen in Finance worden nieuwe uitdagingen gezocht en geboden. Dikwijls ook buiten Finance.

Na dit vlammende betoog hebben we genoten van een goede borrel. Ook dat was klasse. Kortom, een geslaagde regioborrel. Met een doosje met alle Red Bull smaken onder de arm voldaan weer naar huis. Ewout, dank voor het goede verhaal en de fantastische bijeenkomst.

Peter-Jan van Ham, voorzitter VRC commissie Events

23 November 2017
VRC Regioborrel Noord Nederland
1 PE punten

Op de VRC Regioborrel in Heerenveen is Jaspert Meijburg RA RC, concerncontroller van Zorggroep Alliade, op 23 nov. a.s. onze gastheer.

www.alliade.nl

Algemene Vergadering VRC donderdag 29 juni 2017
0
Nieuws

Het programma van de algemene vergadering:

18:30 Ontvangst met een broodje
19:00 Algemene Vergadering
Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje.

De agenda voor de algemene vergadering is als volgt:

 1. Opening, vaststellen van de presentielijst, vaststellen agenda, benoeming van drie leden voor een stembureau, mededelingen
 2. Vaststellen concept notulen van de algemene vergadering van 3 oktober 2016
 3. Presentatie voortgang implementatie Strategische Heroriëntatie VRC
 4. Activiteitenprogramma 2017
 5. Jaarverslag 2016 en verantwoording met het verslag van de accountant
 6. Vaststellen financieel verslag en decharge bestuur over 2016
 7. Vaststellen Begroting 2017
 8. Vaststelling contributie (aspirant)leden 2018 en minimumbedrag dat begunstigers zijn verschuldigd
 9. Benoeming accountant 2017
 10. Herbenoeming Lid RC en plaatsvervangend lid RC Raad van Tucht
 11. Aanvulling Artikel 4 PE-Regeling
 12. Diverse voorgenomen punten voor wijziging in de Statuten
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

U kunt zich reeds eenvoudig aanmelden: Stuur een email met uw naam o.v.v. 'ALV 29 juni' naar: vrc@vrc.nl.

Bent u vergeten u aan te melden, dan bent u ook zonder inschrijving welkom.

Zie ook: Route Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht

De stukken zullen een week van tevoren worden toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld. Tevens zullen deze vanaf donderdag 22 juni op het besloten deel van de VRC website worden geplaatst.

Evenals de voorgaande algemene vergaderingen zal de vergadering op afstand te volgen zijn via een webinar.

15 Juni 2017
VRC Regioborrel Noord-Holland
1 PE punten

"Finance met vleugels"

Ewout van der Heijden RC, Finance Director Red Bull Nederland B.V., heeft op donderdag 15 juni meer dan 30 leden ontvangen in de Red Bull skyboxen op het Circuit van Zandvoort.

Pro Memorie Congres
0
Nieuws

Pro Memorie Congres

Op 20 april 2017 was de VRC aanwezig op het Pro Memorie Congres. Pro Memorie is de studievereniging van studenten Accountancy en Controlling aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op deze dag werden drie lezingen gehouden, door psychiater Bram Bakker, oud-politicus Jan-Peter Balkenende (hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation), en Frank Hartmann (hoogleraar Management Accounting& Management Control).

Eén van de workshops werd door de VRC verzorgd, in samenwerking met externe trainer Teun Giljamse van PLUC en Pieter Jansen, opleidingsdirecteur van de EMFC opleiding aan de RUG. De workshop was erop gericht om studenten inzicht te geven in hun voorkeuren in gedrag en communicatie. Het middel hiertoe is Insight Discovery, een kleurenmodel waarbij vier kleuren verwijzen naar herkenbare psychologische preferenties.

De VRC bood een gelimiteerd aantal studenten Insight Discovery aan. Zij kregen een persoonlijk profiel dat laat zien waar hun preferenties liggen, zodat zij weloverwogen kunnen beslissen wat voor hen de beste functie in het financiële spectrum zal zijn: Controlling of Accountancy.

Er waren 16 studenten aanwezig, waarvan 7 vrouw.

31 Mei 2017
VRC Young Professional Day
2 PE punten

Op woensdag 31 mei vond de eerste VRC Young Professional Day (YPD) plaats in het Deloitte kantoor te Rotterdam. Op de 44e verdieping deelden CFO's en top financials over hun loopbaan en ervaringen.

Bestuursbesluit n.a.v. advies Cie. H&E / Controle Orgaan Permanente Educatie
0
Nieuws

Op advies van de Commissie handhaving & Ethiek (Cie. H&E) besloot het Bestuur in april 2016 een verdiepingsslag aan te brengen in de PE-controle. Dit o.g.v. Art. 8 PE-Regeling en met de volgende twee doelen:

1. Een inventarisatie van de invulling die de leden-RC geven aan de PE-Regeling, i.h.b. hoe de verdeling ervan is over de toegelaten PE-activiteiten resp. de vakgebieden en op welke manier invulling wordt gegeven aan zelfstudie.

2. Een controle of de geregistreerde PE-activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of de toegekende PE-punten in een redelijke verhouding staan tot de bestede tijd.

Voor de uitvoering ervan is het COPE – Controle Orgaan Permanente Educatie – ingesteld, welke medio 2016 haar onderzoek is gestart.

Eind januari jl. heeft de Cie. H&E haar advies inzake het door het COPE uitgebrachte verslag van haar bevindingen (‘COPE-verslag 2016’) aan het Bestuur aangeboden. Het COPE-verslag 2016 betreft een controle van PE-dossiers over de periode 2015 middels een aselecte deelwaarneming.

In zijn vergadering van 14 februari 2017 heeft het Bestuur besloten dit advies integraal overgenomen. Dat wil zeggen:

(1) Het COPE-verslag 2016 goed te keuren, inclusief de voorgestelde tekst voor aanvulling van art. 4 van de PE-Regeling en van de bij de PE-Regeling horende – uitleg gevende – Questions & Answers (Q&A) per 1 januari 2018.

(2) Het COPE nader onderzoek te laten doen naar het uitbreiden van de PE-ICT-faciliteiten

en voorts

(3) Het continueren van een jaarlijkse PE-controle middels een aselecte deelwaarneming door het COPE met als doel:

Primair: individuele RC’s toetsen op het al dan niet voldoen aan vereisten wat betreft de verrichte PE-activiteiten (soorten en vakgebieden) en de bewijsvoering wat betreft deelname daaromtrent.
Secundair: (verdere) verbetering van het randvoorwaardelijk kader – wat betreft kennisinhoudelijke vereisten en tools voor verantwoording en registratie – voor Permanente Educatie van de RC.

Voorgestelde aanvullingen:

(nb. deze zijn VET gedrukt)

(1) Aanvulling van laatste volzin van art. 4 PE-Regeling en van de bijbehorende Q&A

PE-Regeling Artikel 4. Erkende PE-activiteiten
De volgende PE-activiteiten zijn erkend: a. Het uitvoeren van zelfstudie of ‘training on the job’ activiteiten b. Het volgen van externe cursussen c. Het volgen van interne cursussen (binnen het bedrijf) d. Het volgen van congressen, seminars en lezingen e. Het lesgeven en ontwikkelen van een cursus op het vakgebied f. Het verrichten van onderzoek en het schrijven van artikelen op het vakgebied g. Het participeren in vaktechnische commissies. De Registercontroller kan maximaal 20 PE-punten/uren behalen met categorie a. zelfstudie of ‘training on the job’. Daarnaast is een evenwichtige verdeling van de hierboven genoemde studieactiviteiten vereist, zowel ten aanzien van de erkende PE-activiteiten als ten aanzien van de vakinhoudelijke onderwerpen.

Pagina: 12345678910
Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.