Leden akkoord met aanvulling PE-Regeling per 2018

Op 29 juni jl. zijn de leden akkoord gegaan met het aanvullen van de PE-Regeling per 1 januari 2018.

Op advies van de Commissie handhaving & Ethiek (Cie. H&E) besloot het Bestuur in april 2016 een verdiepingsslag aan te brengen in de PE-controle. Dit o.g.v. Art. 8 PE-Regeling en met de volgende twee doelen:

1. Een inventarisatie van de invulling die de leden-RC geven aan de PE-Regeling, i.h.b. hoe de verdeling ervan is over de toegelaten PE-activiteiten resp. de vakgebieden en op welke manier invulling wordt gegeven aan zelfstudie.

2. Een controle of de geregistreerde PE-activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of de toegekende PE-punten in een redelijke verhouding staan tot de bestede tijd.

Voor de uitvoering ervan is het COPE – Controle Orgaan Permanente Educatie – ingesteld, welke medio 2016 haar onderzoek is gestart.

Eind januari jl. heeft de Cie. H&E haar advies inzake het door het COPE uitgebrachte verslag van haar bevindingen (‘COPE-verslag 2016’) aan het Bestuur aangeboden. Het COPE-verslag 2016 betreft een controle van PE-dossiers over de periode 2015 middels een aselecte deelwaarneming.

In zijn vergadering van 14 februari 2017 heeft het Bestuur besloten dit advies integraal overgenomen. Dat wil zeggen:

(1) Het COPE-verslag 2016 goed te keuren, inclusief de voorgestelde tekst voor aanvulling van art. 4 van de PE-Regeling en van de bij de PE-Regeling horende – uitleg gevende – Questions & Answers (Q&A) per 1 januari 2018.

(2) Het COPE nader onderzoek te laten doen naar het uitbreiden van de PE-ICT-faciliteiten

en voorts

(3) Het continueren van een jaarlijkse PE-controle middels een aselecte deelwaarneming door het COPE met als doel:

Primair: individuele RC’s toetsen op het al dan niet voldoen aan vereisten wat betreft de verrichte PE-activiteiten (soorten en vakgebieden) en de bewijsvoering wat betreft deelname daaromtrent.
Secundair: (verdere) verbetering van het randvoorwaardelijk kader – wat betreft kennisinhoudelijke vereisten en tools voor verantwoording en registratie – voor Permanente Educatie van de RC.

Aanvullingen:

(nb. deze zijn VET gedrukt)

(1) Aanvulling van laatste volzin van art. 4 PE-Regeling en van de bijbehorende Q&A

PE-Regeling Artikel 4. Erkende PE-activiteiten
De volgende PE-activiteiten zijn erkend: a. Het uitvoeren van zelfstudie of ‘training on the job’ activiteiten b. Het volgen van externe cursussen c. Het volgen van interne cursussen (binnen het bedrijf) d. Het volgen van congressen, seminars en lezingen e. Het lesgeven en ontwikkelen van een cursus op het vakgebied f. Het verrichten van onderzoek en het schrijven van artikelen op het vakgebied g. Het participeren in vaktechnische commissies. De Registercontroller kan maximaal 20 PE-punten/uren behalen met categorie a. zelfstudie of ‘training on the job’. Daarnaast is een evenwichtige verdeling van de hierboven genoemde studieactiviteiten vereist, zowel ten aanzien van de erkende PE-activiteiten als ten aanzien van de vakinhoudelijke onderwerpen.

Q&A nr. 10. Wat valt er onder het onderdeel zelfstudie? 

Zelfstudie omvat het zich zelfstandig eigen maken van kennis die voldoet aan de leerdoelstellingen van de PE-Regeling. Het bijhouden van vakliteratuur en vakbladen en de voorbereidingstijd voor een cursus vallen bijvoorbeeld onder deze noemer. Het lezen van kranten en bekijken van televisieprogramma’s kunnen niet worden opgevoerd als zelfstudie.

Q&A nr. 11. Hoe wordt 'training on the job' gedefinieerd in de PE-Regeling?
Onder 'training on the job' wordt het gericht opdoen van nieuwe kennis en ervaring op de werkplek verstaan. De directe koppeling met de praktijk bevordert een hoog leerrendement voor de praktiserende RC. Hierbij valt te denken aan interne begeleiding en kennisuitwisseling met collega's. Regulier werk is geen training on the job.

Q&A nr. 29.Welke bewijsmiddelen van PE-activiteiten dient de RC te kunnen overleggen?

 • Zelfstudie: opgave van titels van boeken en tijdschriften die bestudeerd zijn.
 • Training on the job: zo precies mogelijke omschrijving van het project/ de activiteit en motivering waarom dit project/ deze activiteit afwijkt van de reguliere werkzaamheden binnen de functie.
 • Externe cursussen: deelnamebewijzen, getuigschriften, diploma’s.
 • Interne cursussen: agenda, deelnemerslijst, sheets (zie ook vraag 15 Q&A deel).
 • Congressen, seminars, lezingen: deelnamebewijzen of uitnodiging/ agenda.
 • Lesgeven: cursusprogramma en sheets.
 • Onderzoek/ artikelen: Onderzoeksverslag of artikel, indien het is gepubliceerd vermelden van tijdschrifttitel en – nummer.
 • Vaktechnische commissies: uitnodiging/ agenda dan wel verklaring van de voorzitter van de commissie.

(2) Nader onderzoek te laten doen naar het uitbreiden van de PE-ICT-faciliteiten

 • De Cie. H&E adviseert om de toekomstige PE-ICT uit te breiden met meer faciliteiten. Enerzijds dient de PE-ICT uitgebreider querymogelijkheden te hebben dan de huidige applicatie om de database op bepaalde patronen te kunnen screenen (patroonanalyse). Anderzijds is het handig als de PE-ICT de RC de mogelijkheid - niet de verplichting - biedt om PE-bewijsstukken in pdf-format al bij de registratie te uploaden. Dit vereenvoudig het administratieve werk van de RC én het COPE. Het is niet de bedoeling dat het COPE een soort van VRC ‘PE-politie’ wordt, die voortaan gestructureerd en op grotere schaal middels een aselecte deelwaarneming in de PE-gegevens van de leden gaat spitten. Een dergelijke – reguliere – PE-controle leent zich niet voor het laten uitvoeren door ‘vrijwilligers’, die de COPE-leden zijn. Dat moet worden ondergebracht binnen het takenpakket van het VRC-Bureau. Momenteel is de capaciteit daarvoor echter niet aanwezig.


 • (3) Het continueren van de jaarlijkse PE-controle door COPE en communicatie naar de leden
  De Cie. H&E wil de controle activiteiten door COPE vanaf 2017 continueren. Met het slagen van ‘pilot’ in 2016 is een goede basis gelegd voor een structurele jaarlijkse PE-controle. De Cie. H&E is overtuigd van het belang van de principes van keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de RC binnen de PE-Regeling. De PE-controle door COPE op de opgevoerde PE-activiteiten blijft echter noodzakelijk om te kunnen analyseren hoe de RC met deze vrijheid omgaat. Dit moet dan – m.i.v. de controle-2016 – als het primaire doel van het COPE worden gezien. Daarnaast – en secundair – moet het COPE zich blijven richten op (verdere) verbetering van het randvoorwaardelijk kader – wat betreft kennisinhoudelijke vereisten en tools voor verantwoording en registratie – voor Permanente Educatie van de RC. Het belangrijkste is echter dat het COPE een kader schept rond de PE-Regeling, waarmee het voor de RC duidelijk is dat (1) de VRC de PE-regeling serieus neemt en ook, dat (2) de resultaten van COPE-onderzoek hem/haar kunnen helpen bij een effectievere PE en/of efficiëntere registratie daarvan.

 • Effectuering
  De wijziging van de PE-Regeling geldt vanaf 1 januari 2018.
  Het integrale COPE-verslag 2016 en de RC PE-Regeling per 1 januari 2018  kunt u via de VRC website downloaden.
 • Reacties
  Spelregels voor reacties
  U heeft op onze website de mogelijkheid om te reageren op nieuwsberichten. Als u contact met de VRC wilt opnemen, kan dat beter per e-mail via vrc@vrc.nl of telefoon 020-3010312.

  Wij hanteren voor reacties via de website een aantal spelregels die bedoeld zijn om een goede discussie te bevorderen. Onze website-redactie beheert reacties actief, zij plaatst uw reactie zo spoedig mogelijk online en behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren of in te korten.

  Niet ter zake doende inzendingen worden niet opgenomen, evenals bijdragen onder een valse naam, pseudoniem of bijnaam. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten.

  Door het insturen van uw reactie gaat u akkoord met deze regels. Over de toepassing ervan kunt u niet corresponderen.

  Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

  We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.