Algemene voorwaarden Vereniging van Registercontrollers

Artikel 1. Algemeen, toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de Vereniging van Registercontrollers (hierna te noemen de "VRC') door

of met medewerking van de VRC aangeboden, waaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot het verzorgen van ledenbijeenkomsten, cursussen, seminars, congressen (hierna te noemen "bijeenkomsten categorie A”), en van bijeenkomsten, cursussen, seminars, uitsluitend georganiseerd voor deelpopulaties van leden van de VRC (hierna te noemen ”bijeenkomsten categorie B”) alsmede het ter zake ter beschikking stellen van personen, ruimten en materialen, e.d. en alle daaruit voortvloeiende geschillen. De algemene voorwaarden vormen tezamen met de aanbieding, offerte of overeenkomst de gehele overeenkomst tussen VRC en de deelnemer c.q. de afnemer van diensten. De algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

1.2. De bijeenkomsten categorie A staan open voor VRC-leden en voor niet-VRC leden.

1.3. De bijeenkomsten categorie B staan uitsluitend open voor daartoe persoonlijk uitgenodigde VRC-leden.

1.4. Deelnemers aan beide categorieën bijeenkomsten worden onderstaand aangeduid als “deelnemer”, in voorkomende gevallen nader omschreven als deelnemer categorie A en deelnemer categorie B. Waar dit onderscheid niet wordt gemaakt geldt de bepaling voor deelnemers in alle categorieën.

1.5. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door de VRC schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Aanmelding voor bijeenkomsten

2.1. Een deelnemer kan zich voor de bijeenkomsten categorie A aanmelden via de internetsite  www.vrc.nl, door te klikken op de bijeenkomst van zijn of haar keuze en desbetreffende aanmeldpagina in te vullen, tenzij anders vermeld.

2.2. Uitsluitend een daartoe uitgenodigd VRC lid kan zich voor de bijeenkomsten categorie B aanmelden door de specifiek aan hem of haar gerichte elektronische uitnodiging te beantwoorden, tenzij anders vermeld. 

2.3. De overeenkomst tussen de deelnemer en de VRC komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging door de VRC aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding.

2.4. Aanmelding voor de bijeenkomsten die plaatsvinden in Nederland, België, Suriname, Aruba of op de Nederlandse Antillen is mogelijk tot de bij de aankondiging gestelde termijn. Indien aanmelding voor de bijeenkomsten categorie A geschiedt binnen 10 werkdagen voorafgaand aan aanvang van de bijeenkomst, behoudt de VRC zich het recht voor eventueel bijbehorend materiaal pas na afloop van de bijeenkomst aan de deelnemer te versturen of enkel online, vooraf dan wel achteraf, beschikbaar te stellen.

2.5 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld; indien plaatsing niet mogelijk is, wordt betrokkene hierover schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht gedaan.

2.6. De deelnemer die zich heeft aangemeld voor een bijeenkomst categorie A verbindt zich voor de gehele bijeenkomst.

2.7. Het VRC lid dat daartoe uitgenodigd zich heeft aangemeld voor een bijeenkomst(en) categorie B verbindt zich voor de hele (of alle) bijeenkomst(en).

2.8. Na aanmelding ontvangt de deelnemer elektronisch dan wel per post een deelnamebevestiging aan de bijeenkomst binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding. De  deelnemer heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Gedurende die periode kan hij zijn inschrijving zonder motivering ongedaan maken.

2.9. De VRC contracteert met de individuele deelnemer, niet met de organisatie c.q. de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer vrij om de factuur door een derde te laten voldoen ("factuuradres") maar de deelnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.

2.10. Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van deelnemers aan bijeenkomsten categorie A of categorie B c.q. afnemers van diensten als hierboven onder 1. bedoeld, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Tarieven

3.1. Voor alle door de VRC aangeboden diensten, waaronder bijeenkomsten (categorie A en categorie B), gelden de prijzen dan wel de tarieven zoals vermeld op de website dan wel in de persoonlijke uitnodiging. De uitingen in de door de VRC gepubliceerde brochures, folders en andere communicatiemiddelen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke dan wel electronische overeenkomst een andere prijs is overeengekomen.

3.2. De VRC heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een bijeenkomst (categorie A en categorie B) de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de bijeenkomst (categorie A en categorie B) wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven (zie artikel 6), in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. De deelnemer heeft in dat geval het recht van deelname af te zien en dient dit binnen 1 week na ontvangst van de nieuwe bevestiging schriftelijk of electronisch kenbaar te maken aan de VRC.

3.3. Genoemde prijzen luiden in euro's.

3.4. De VRC is niet gehouden aan druk- en zetfouten in eerder genoemde brochures, folders en andere commerciële uitingen.

3.5. De VRC is voor haar beroepsopleidingen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO) vrijgesteld van BTW. Dit betreft de activiteiten in categorie A en B.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer de deelnamekosten uiterlijk 1 maand na factuurdatum te (laten) voldoen.

4.2. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, heeft de VRC het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringspercentages van toepassing zoals vermeld in artikel 5.

Artikel 5. Annulering door de deelnemer

5.1. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de deelnemer dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven dan wel de e-mail.

5.2. Indien de deelnemer een overeenkomst m.b.t. een bijeenkomst categorie A geheel of gedeeltelijk annuleert voor of op de overeengekomen datum/data van uitvoering, dan is de

deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
- 31 dagen of langer voor de datum/data van de bijeenkomst: kosteloos.

- 30 dagen of korter voor de datum/data van de bijeenkomst 50 procent van het overeengekomen bedrag.

5.3. Indien een deelnemer bij het aangaan van een overeenkomst m.b.t. een (reeks van) bijeenkomst(en) categorie B door aanvaarding van de uitnodiging één specifieke bijeenkomst

in een reeks van bijeenkomsten annuleert, dan is de deelnemer voor de betreffende bijeenkomst van die reeks geen annuleringskosten verschuldigd, en worden de deelnamekosten voor de reeks naar rato vastgesteld. Voorts geldt na volledige aanvaarding van de uitnodiging voor een reeks van bijeenkomsten categorie B dat indien de deelnemer een van de bijeenkomsten annuleert vóór of op de overeengekomen datum/data van uitvoering, de deelnemer de volgende annuleringskosten is verschuldigd:

- 31 dagen of langer voor de datum/data van de bijeenkomst: kosteloos.

- 30 dagen of korter voor de datum/data van de bijeenkomst: 50 procent van het overeengekomen bedrag.

5.4. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de deelnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van de VRC op de deelnemer onmiddellijk

opeisbaar.

5.5. De deelnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in

Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%.

5.6. Indien de deelnemer jegens de VRC in verzuim is, is hij verplicht de VRC de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. 

De door de deelnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 150,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van de deelnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

Artikel 6. Annulering c.q. wijziging door de VRC

6.1. De VRC heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend betreffende de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie) aan te brengen in aangekondigde bijeenkomsten en aangekondigde bijeenkomsten af te gelasten.

6.2. In geval van afgelasting van een bijeenkomst heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan de VRC betaalde bedrag.

6.3. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een bijeenkomst wordt de deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. Dit geldt ook als de inhoud van de

bijeenkomst wezenlijk verandert.

6.4. Tenzij anders overeengekomen, kan de deelnemer binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven of email betreffende de wijziging kosteloos annuleren door middel van een  schrijven of email, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan de VRC betaalde bedrag.

Artikel 7. Klachtenprocedure

7.1. Klachten dienen binnen 14 dagen na constatering gemotiveerd en schriftelijk aan de VRC te worden meegedeeld. Binnen 5 werkdagen ontvangt de deelnemer een bevestiging van

ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen 4 weken na ontvangst behandeld. De uitgebreide klachtenprocedure staat beschreven op de pagina Klachtenprocedure op de website van de VRC.

7.2. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De VRC spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke

informatie wordt verstrekt, hetzij door een spreker/inleider tijdens een bijeenkomst, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan de deelnemer wordt verstrekt.

De VRC sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de VRC en/of haar leidinggevenden.

8.2. De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de VRC jegens de deelnemer dan wel jegens een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. de bijeenkomst en/of overige diensten is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder niet begrepen indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en geldelijk verlies of geldelijke schade); met een maximum van het totaalbedrag aan factuurbedrag c.q. vergoeding(en) dat/die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst aan een bijeenkomst aan de VRC heeft voldaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de VRC en/of haar leidinggevenden.

Artikel 9. Overmacht

9.1. In het geval dat de VRC door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft de VRC het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van de VRC, zonder dat de VRC tot vergoeding van enige schade is gehouden. 

9.2. Onder overmacht wordt mede maar niet uitsluitend verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de spreker/inleider dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer dan wel anderszins die een vertraging of verhindering van de spreker/inleider veroorzaken.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

10.1. Als een deelnemer zich aanmeldt voor een bijeenkomst uit het aanbod van de VRC, worden diens persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam, eventueel naam werkgever en functie). Tevens worden de gegevens van personen die geen Registercontroller of Registeraccountant zijn, opgenomen in het  relatiebestand van de VRC om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over de VRC activiteiten. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het relatiebestand dan kan de deelnemer dat door middel van een separaat schrijven of in email aangeven. De gegevens van een deelnemer worden niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

10.2. Alle informatie die door de deelnemer in het kader van aanmelding wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de VRC, haar medewerkers en de eventueel betrokken uitvoeringsorganisatie en de daaraan verbonden medewerkers. De VRC handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1. Het is niet toegestaan om enig(e) van of namens de VRC in het kader van de bijeenkomst verkregen informatie en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de bijeenkomst is uitdrukkelijk verboden. De VRC dan wel de spreker/inleider is auteursrechthebbende op het lesmateriaal, voor zover het lesmateriaal niet anders vermeld. 

11.2. Voor eventuele werkstukken die door de deelnemer zijn vervaardigd berust het auteursrecht bij de VRC, onafhankelijk op welke drager het werk is vastgelegd. De deelnemer draagt hierbij reeds nu voor alsdan zijn/haar eventuele IE rechten op bedoelde werkstukken/materiaal over aan de VRC, welke overdracht VRC hierbij aanvaardt. Deze overdracht wordt geëffectueerd op het moment dat bedoelde werkstukken/materialen zijn vervaardigd.

Artikel 12. Toepasselijk recht en rechtskeuze

12.1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat de VRC het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de deelnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. De deelnemer heeft het recht vorderingen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van zijn woonplaats.

Algemene Voorwaarden VRC

Februari 2015 

Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.