03 juli 2018

Vacature voorzitter Raad van Beroep

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter zoekt de VRC een voorzitter van de Raad van Beroep.

Uitgangspunten
De voorzitter van de Raad van Beroep (hierna RvB) heeft vanuit de VRC statuten en het reglement tuchtrechtspraak VRC een bijzondere positie. Dit brengt met zich mee dat voor de voorzitter, boven de profielschets voor overige leden van de RvB, op enkele terreinen aanvullende deskundigheid en kwaliteit van belang zijn. Zo vereist het voorzitterschap leidinggevende kwaliteiten, een verder strekkende onafhankelijkheid, maar ook beschikbaarheid in tijd. Het tijdsbeslag voor een goede uitoefening van de taak van de voorzitter zal iets hoger liggen dan voor een ander lid van de RvB.

Samenstelling Raad van Beroep (RvB)
De RvB bestaat uit drie leden met diverse achtergronden: een voorzitter en twee gewone leden. De voorzitter is geen lid van de VRC. Van de overige leden is er één lid van de VRC en één geen lid en evenmin zakelijk verbonden met een lid van de VRC. Een lid van de RvB moet woonachtig zijn in Nederland. Aspirant-leden van de VRC kunnen geen lid zijn van de RvB. Een lid van de RvB kan niet tevens lid zijn van de Raad van Tucht en evenmin tevens deel uitmaken van enig bestuurlijk gremium van de VRC (teneinde de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de RvB te waarborgen).

Tussen leden van de RvB onderling mag niet bestaan: een huwelijk of ander duurzaam samenlevingsverband; een bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad; een maatschap, een vennootschap of een ander duurzaam samenwerkingsverband tot het uitoefenen van het beroep van Registercontroller; en/of een verhouding van werkgever tot werknemer.

Indien een lid van de RvB niet (langer) voldoet aan de eisen voor lidmaatschap van de RvB zoals vervat in het reglement tuchtrechtspraak VRC, eindigt zijn/haar lidmaatschap van rechtswege. De ALV van de VRC stelt zo nodig vast, op verzoek van het Bestuur van de VRC of een belanghebbende dan wel ambtshalve, dat een lid van de RvB niet (langer) voldoet aan de eisen voor lidmaatschap van de RvB waardoor zijn/haar lidmaatschap is geëindigd. Blijkt het lidmaatschap te zijn geëindigd, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van uitspraken die mede door dit lid zijn gedaan.

Profiel voorzitter Raad van Beroep (RvB)
In de voorzitter dienen de volgende aspecten terug te vinden te zijn:

 • specifieke deskundigheid op enkele werkterreinen van de leden-RC en een boven gemiddelde kennis en belangstelling voor de activiteiten van de vereniging;
 • sterke onafhankelijkheid en voorkomen van mogelijk tegenstrijdige belangen;
 • beschikbaarheid;
 • een persoonlijkheid passend bij de status van de functie en bij het professionele karakter en kwaliteitsbeeld van de VRC;
 • leidinggevende kwaliteiten.

De voorzitter heeft daarnaast:

 • Nederlands recht gestudeerd, ten minste 6 jaar relevante juridisch ervaring, en is benoembaar tot rechter in een arrondissementsrechtbank;
 • Kennis van en ervaring met wetenschappelijke, bestuurlijke en juridische vraagstukken, opgedaan in zowel profit als non-profit organisaties;
 • Een dusdanige handelswijze in wetenschappelijke, bestuurlijke en juridische vraagstukken dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen;
 • Inlevingsvermogen en tegelijkertijd gevoel voor distantie;
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Proceduregevoeligheid (weten wanneer welke procedure moet worden gevolgd, actief op de hoogte zijn van de belangrijkste spelregels);
 • Evenwichtige persoonlijkheid;
 • ‘Natuurlijk overwicht’/ senioriteit;
 • ‘Teamspeler’-gedrag (gericht op samenwerken);
 • Onbesproken voorbeeldgedrag en integriteit;
 • Respect voor de statuten, gedragscode en overige regelgeving van de VRC;
 • Analytisch inzicht;
 • Positief-kritische en constructieve houding;
 • Respect voor vertrouwelijkheid;
 • Gevoel voor en interesse in financieel management;
 • Bekendheid en ervaring met de onderwerpen van corporate governance;
 • Brede maatschappelijke belangstelling.

Doel van de functie
De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de RvB en is belast met het:

 • zorg dragen voor een in juridische zin correcte procesgang;
 • voorzitten van vergadering;
 • zorg dragen voor goed functioneren van de RvB;
 • zorg dragen voor optimale participatie van de leden van de RvB;
 • coördineren van een team van leden van de RvB waarin verschillende disciplines en karakters [competenties] zijn vertegenwoordigd.

Bijzondere taken
De voorzitter heeft bijzondere taken met betrekking tot:

 • het benoemen en herbenoemen van leden van de RvB in samenspraak met de door het VRC Bestuur voorgedragen leden;
 • het signaleren van tegenstrijdige belangen van leden van de RvB;
 • het optreden bij tussentijds aftreden van leden van de RvB;
 • het evalueren van het eigen functioneren van de RvB en de relatie tot het VRC Bestuur;
 • de communicatie van de RvB met het VRC Bestuur, de VRC Vertrouwenspersoon en de overige door de RvB aangestelde adviseurs;
 • het overleg namens de RvB met de Raad van Advies van de VRC;
 • het vertegenwoordigen, waar nodig en met terughoudendheid, van de RvB in externe relaties van de VRC;
 • de permanente aanspreekbaarheid voor de overige leden van de RvB en het VRC Bestuur;
 • het onderhouden ten minste eenmaal per jaar van contact met het VRC Bestuur en het op de hoogte houden van de RvB van deze contacten;
 • het initiatief nemen tot contact met het VRC Bestuur indien hij/zij dat noodzakelijk acht.

Tijdsbeslag
De RvB komt minimaal eenmaal per jaar bijeen met het VRC Bestuur, waarbij zij een adviserende rol speelt en verder zo vaak als de voorzitter dat op grond van een of meer klachten noodzakelijk acht. De reguliere tijdsbesteding zal ongeveer 2 a 3 dagen per jaar behelzen.

Bezoldiging
De voorzitter en leden van de RvB genieten een vaste bezoldiging, die door het VRC Bestuur is vastgesteld. Daarnaast hebben zij recht op een vergoeding van eventuele reiskosten, mits redelijk, een en ander ter beoordeling van het VRC Bestuur.

Zoek een RC