03 juli 2018

Vacature lid RC Raad van Beroep

In verband met het aflopen van de termijn van het huidige lid RC zoekt de VRC een lid RC van de Raad van Beroep.

Uitgangspunten
Ieder lid van de Raad van Beroep (hierna RvB) heeft vanuit de statuten en het reglement tuchtrechtspraak VRC een bijzondere positie. Zij vormen een team waarin verschillende disciplines en competenties zijn vertegenwoordigd. Tegelijkertijd wordt van ieder van de leden afzonderlijk een onafhankelijke oordeelsvorming verwacht. Dit vraagt om een bijzondere combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren.

Samenstelling Raad van Beroep (RvB)
De RvB bestaat uit drie leden met diverse achtergronden: een voorzitter en twee gewone leden. De voorzitter is geen lid van de VRC. Van de overige leden is er één lid van de VRC en één geen lid en evenmin zakelijk verbonden met een lid van de VRC. Een lid van de RvB moet woonachtig zijn in Nederland. Aspirant-leden van de VRC kunnen geen lid zijn van de RvB. Een lid van de RvB kan niet tevens lid zijn van de Raad van Tucht en evenmin tevens deel uitmaken van enig bestuurlijk gremium van de VRC (teneinde de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de RvB te waarborgen).

Tussen leden van de RvB onderling mag niet bestaan: een huwelijk of ander duurzaam samenlevingsverband; een bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad; een maatschap, een vennootschap of een ander duurzaam samenwerkingsverband tot het uitoefenen van het beroep van Registercontroller; en/of een verhouding van werkgever tot werknemer.

Indien een lid van de RvB niet (langer) voldoet aan de eisen voor lidmaatschap van de RvB zoals vervat in het reglement tuchtrechtspraak VRC, eindigt zijn/haar lidmaatschap van rechtswege. De ALV van de VRC stelt zo nodig vast, op verzoek van het Bestuur van de VRC of een belanghebbende dan wel ambtshalve, dat een lid van de RvB niet (langer) voldoet aan de eisen voor lidmaatschap van de RvB waardoor zijn/haar lidmaatschap is geëindigd. Blijkt het lidmaatschap te zijn geëindigd, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van uitspraken die mede door dit lid zijn gedaan.

Profiel leden Raad van Beroep (RvB)
Conform het algemene profiel dient ieder lid van de RvB te voldoen aan de volgende eigenschappen:

 • Van onbesproken gedrag te zijn;
 • De VRC statuten en VRC gedragscode te onderschrijven;
 • Analytisch inzicht;
 • Positief-kritische, constructieve houding;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming;
 • Onpartijdig;
 • Vertrouwelijkheid te respecteren;
 • Integer;
 • Gericht op samenwerking.

Conform het algemene profiel heeft ieder lid van de RvB daarnaast de volgende achtergrond:

 • Een trackrecord in het (senior) financieel management;
 • Bekend en ervaring met de onderwerpen van corporate governance
 • Bestuurlijke ervaring in een professionele organisatie;
 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • ‘Teamspeler’-gedrag;
 • Voorbeeldgedrag.

Naast de eigenschappen die in het algemene profiel voor de leden van de RvB hiervoor zijn aangegeven, wordt van de leden ook verwacht dat zij (i) beschikken over specifieke deskundigheid op enkele werkterreinen van de leden-RC, (ii) beschikken over een gemiddelde kennis en belangstelling voor de activiteiten van de vereniging en (iii) kwalificeren als een persoonlijkheid passend bij de status van de functie en bij het professionele karakter en kwaliteitsbeeld van de VRC.

Tijdsbeslag
De RvB komt minimaal eenmaal per jaar bijeen met het VRC Bestuur, waarbij zij een adviserende rol speelt en verder zo vaak als de voorzitter dat op grond van een of meer klachten noodzakelijk acht. De reguliere tijdsbesteding zal ongeveer 2 dagen per jaar behelzen.

Bezoldiging
De leden en plaatsvervangende leden van de RvB genieten een vaste bezoldiging, die door het VRC bestuur is vastgesteld. Daarnaast hebben zij recht op een vergoeding van eventuele reiskosten, mits redelijk, een en ander ter beoordeling van het Bestuur.

Zoek een RC