27 november 2018

De VRC Gedragscode en het Reglement Tuchtrechtspraak VRC wijzigen vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 treden de gewijzigde VRC Gedragscode en een nieuw Reglement Tuchtrechtspraak in werking. De wijziging is een vervolg op de vijf jaarlijkse evaluatie van de gedragscode door de Commissie Handhaving en Ethiek.

De belangrijkste wijzigingen van de Gedragscode zijn op genomen in een voorlichtingvideo:

1. De IESBA (IFAC) Code of Ethics is duidelijker in de Code verwerkt
De juridische IFAC/IESBA dimensie is duidelijker in de Code verwerkt. De VRC is sinds 2015 lid van IFAC (the International Federation of Accountants) en in het voorwoord van de VRC Code 2014 stond alleen de IESBA (IFAC) Code vermeld als een bron bij het tot stand komen van de VRC Code. De Code verwijst nu duidelijker naar het VRC lidmaatschap van IFAC en daarmee het belang van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

2. IESBA pronouncement ‘NOCLAR’ (‘Non-compliance with Laws and Regulations’)
IESBA heeft regels uitgevaardigd met betrekking tot ‘NOCLAR’ en deze zijn in de VRC Code 2019 verwerkt in hoofdstuk 3. ‘NOCLAR’ staat voor ‘Non-compliance with Laws and Regulations’ en is de in de IESBA Code gehanteerde term waarmee wordt gedoeld op incidenten, waarbij een financieel manager een situatie tegenkomt waarin in strijd met de geldende wet- en regelgeving wordt gehandeld (of dreigt te worden gehandeld). Het is daarbij van belang hoe de financial deze situatie dient te adresseren en op de juiste wijze rapporteert aan de ‘proper authority’. Zo zijn ook de toezichthouder en het Huis voor klokkenluiders in de VRC Code 2019 opgenomen.

3. IESBA ‘Proposed Revisions to the Code pertaining to the offering and accepting of inducements’
IESBA ontwikkelt regels omtrent het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. Hiertoe is aan Art. 2.3 de volgende tekst toegevoegd: 
“Om  ook de schijn van belangenverstrengeling of ongepaste beïnvloeding te vermijden dient de Registercontroller zich bewust te zijn van de indruk die regelingen kunnen maken op een redelijk maar kritisch buitenstaander.”

4. Verbetering ethische begrippen in de Code 
Het begrip ‘fundamentele beginselen’ is in de VRC Code 2019 vervangen door ‘centrale waarden’ en het begrip ‘gedragsmatig dilemma’ door ‘morele kwestie’.

Het nieuwe boekje met de volledige tekst en de nieuwe card met de 5 centrale waarden worden met editie 4 van We are finance toegestuurd. De digitale versie van het boekje en de card zijn bij dit bericht te downloaden.

Zoek een RC