21 november 2019

ALV 18 december 2019

Geachte RC,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene vergadering (ALV) van de Vereniging van Registercontrollers op 18 december 2019. Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam). Zaal: HG8A-00
Het programma van de algemene vergadering is als volgt:

18:30 - 19:00 uur - Ontvangst
19:00 - 21:00 uur - Algemene Vergadering de agenda voor de algemene vergadering is als volgt:

1. Opening
-vaststellen agenda
-mededelingen                      
2. Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van 7 mei 2019
3. Stand van zaken Bestuur inclusief presentatie missie/visie VRC en betrokkenheid Bestuursleden
4. Benoeming nieuwe Bestuursleden
5. Rondvraag
6. Sluiting

Leden-RC zijn bevoegd een agendapunt voor te stellen tot uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum waarop de algemene vergadering plaatsvindt, d.w.z. 10 december 2019. Dit agendapunt kunt u, schriftelijk dan wel langs elektronische weg (vrc@vrc.nl), vergezeld van een korte toelichting, bij het bestuur indienen.
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar deze ledenvergadering te komen, dan kunt u bij volmacht stemmen. Hiertoe dient u een volmacht formulier in te vullen en deze aan een ander lid-RC dat naar de ALV komt, te geven. Het formulier kunt u opvragen bij de VRC.
 
Voor de goede orde vragen wij u uw komst vóór 10 december 2019 aan ons te bevestigen.
 
U kunt zich aanmelden via vrc@vrc.nl. Na aanmelding ontvangt u de agendastukken één week voorafgaand aan de vergadering toegestuurd.
Het bestuur van de VRC hoopt u op 18 december 2019 te kunnen begroeten bij de VU in Amsterdam.
 
Met vriendelijke groet,
 
VRC Bestuur
Zoek een RC