Vacatures

Vacature: Commissie Handhaving

By november 5, 2020No Comments

Denk mee met de VRC

Gezocht: LID-RC VOOR DE COMMISSIE Handhaving

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) zoekt een lid-RC voor de Commissie Handhaving. Deze commissie is een vervolg van eerdere commissie waarbij echter ook Ethiek was ondergebracht. Om beide deelgebieden voldoende aandacht te kunnen geven, wordt per 1 januari 2021 een aparte commissie Handhaving gestart. In 2022 worden alle RC-opleidingen gevisiteerd door de VRC, en deze visitatie vormt een buitenkans om een bijdrage aan de Vereniging op dit vlak te geven. De Commissie Handhaving heeft als doel het Bestuur te adviseren inzake beleid en de invulling van het onderwerp handhaving in onze vereniging, VRC Gedragscode en de van toepassing zijnde regelementen. Wat is ethisch en niet-ethisch handelen, en hoe gaan we daar als vereniging mee om, vormen de uitdagingen van deze commissie. Jouw inbreng over dit onderwerp wordt zeer gewaardeerd!

De VRC Gedragscode
Als borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening heeft de VRC een Gedragscode waaraan de leden zich hebben te houden. De Code beschrijft de volgende vijf fundamentele beginselen die richting moeten geven aan het gedrag van de RC: Professioneel gedrag, Objectiviteit, Deskundigheid en zorgvuldigheid, Integriteit en Geheimhouding (PODIG).

Het Controleorgaan Permanente Educatie (COPE)
COPE controleert jaarlijks namens het Bestuur of de door de RC geregistreerde PE activiteiten kunnen worden gestaafd met behulp van bewijsmiddelen en of de RC naar redelijkheid mocht menen dat deze activiteiten van een voldoende niveau zijn. Dit controleorgaan vormt onderdeel van de commissie Handhaving.

Toezicht en visitatie 2022 van de RC/EMFC-opleidingen
Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te bewaken in Nederland, moeten onderwijsinstellingen geaccrediteerd worden. Zo kunnen studenten, werkgevers en maatschappelijke instellingen vertrouwen op de kwaliteit van het onderwijs. Ook de RC/EMFC opleidingen worden periodiek gevisiteerd waarbij in 2022 deze visitatie namens de VRC zal plaatsvinden. Organisatie en coördinatie van deze visitatie zal derhalve eveneens onderdeel uit maken van de Commissie Handhaving.

De commissieleden van de Commissie Handhaving
De Commissie Handhaving bestaat uit minimaal 3 leden, onder wie minimaal 2 leden-RC en 1 buitenlid. Ook andere buitenleden, zoals het buitenlid-permanente educatie kunnen deel uitmaken van de Commissie. De leden vormen een team waarin verschillende disciplines en competenties zijn vertegenwoordigd en zij dienen een onafhankelijke oordeelsvorming te hebben. Dit vraagt om een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren. We zoeken leden die actief zijn in de dagelijkse praktijk. De commissie komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar.

Profiel kandidaten en sollicitatie
Geïnteresseerden in de functie van lid RC een korte motivatie met CV per e-mail te sturen naar vrc@vrc.nl onder vermelding van de vacature. Mocht u iemand kennen die naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor deze functie zou zijn, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag.